• LinkedIn
 • Twitter

Meest gestelde vragen en antwoorden

15 maart 2023

De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) is een nieuwe manier van inning voor de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Een AVV is geen onbekende binnen de sierteeltsector. Ook collectief onderzoek wordt via een AVV gefinancierd. Dat roept ongetwijfeld vragen op. Hieronder staan de meest gestelde vragen op een rij en vind je de bijpassende antwoorden. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER:

Toegevoegde waarde en de toekomst van Bloemenbureau Holland

 • Wat doet Bloemenbureau Holland voor mij? >>Bloemenbureau Holland is er namens, voor en door de sector. Als onafhankelijke organisatie zijn we al ruim 40 jaar de trotse promotor van door Nederland geteelde of verhandelde bloemen en planten. Door onze Europese activiteiten en onderzoeken kennen we de consument, zijn gedrag en voorkeuren. Kennis en inzichten die we inzetten om te communiceren over bloemen en planten èn om te delen met kwekers en handelaren. 
 • Wat gaat Bloemenbureau Holland in de toekomst nog meer voor mij doen? >> Dat staat in ons 6-puntenplan:
  • We starten met sectorcommunicatieWe ontwikkelen en verspreiden de verhalen achter onze producten. Verhalen die bijdragen aan een positief imago van de sector. 
  • We blijven actief met spraakmakende consumentencampagnes, inspirerende content en shopper marketing
  • We spreken een bredere groep consumenten aan. 
  • We benutten kansen ook buiten de vier kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland). 
  • We zoeken actief de verbinding met ondernemers en organisaties. 
  • We intensiveren consumentenonderzoek, delen kennis en inzichten en helpen ondernemers om deze toe te passen.
 • Waarom is het belangrijk dat Bloemenbureau Holland blijft bestaan? >>Het Bloemenbureau heeft in de afgelopen 40 jaar in haar onafhankelijke rol de generieke consumentencommunicatie verzorgd voor bloemen en planten in Europa. Daarmee heeft het een grote bijdrage geleverd aan de verkoopbevordering van bloemen en planten. Zo geeft 77% van de consumenten in de belangrijkste kopersgroepen aan dat ze door de campagne ‘We Hebben Meer Bloemen Nodig’ daadwerkelijk meer bloemen zijn gaan kopen. Voor de sector als geheel is het belangrijk dat deze gezamenlijke promotionele inspanningen blijven bestaan. 


Een nieuwe manier van innen: de AVV

 • Hoe ziet de inning er nu uit? >>De inning voor de activiteiten van Bloemenbureau Holland vindt momenteel plaats bij binnen- en buitenlandse kwekers die lid zijn van Royal FloraHolland (RFH) en kwekers en handelsbedrijven die via RFH verhandelen. Een klein percentage (0,2% over productverkopen voor kwekers en een staffel van 0,19% tot 0,06% over productaankopen voor handelaren) wordt samengebracht en door het Bloemenbureau namens de sector ingezet voor onze collectieve communicatie. 
  Omdat niet alle kwekers lid zijn van de veiling en niet alle handelaren kopen via de veiling draagt niet iedereen evenredig bij aan onze collectieve communicatie. Om die reden stopt Royal FloraHolland per 1 januari 2024 met de inning voor onze activiteiten. 
   
 • Wat gaat er veranderen? >>Omdat niet alle kwekers lid zijn van de veiling en niet alle handelaren kopen via de veiling draagt niet iedereen bij aan onze collectieve communicatie. Om die reden stopt Royal FloraHolland per 1 januari 2024 met de inning voor onze activiteiten. 
  Bloemenbureau Holland is er voor alle ondernemers in de sector. Collectieve communicatie vraagt om collectieve inning in de sector. Iedereen profiteert en iedereen draagt bij, dus geen free-riders meer. Een manier om dit te organiseren is een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De AVV is een beproefde en passende methode van inning. Met een AVV wordt het collectief groter en sterker. We voeren de AVV echter alleen in als de sector deze aanpak steunt. 
   
 • Wat is een AVV? >>AVV staat voor een Algemeen Verbindend Verklaring. Het is een bewezen effectieve maatregel vanuit de Nederlandse overheid die ons in staat stelt om de inning voor de hele sierteeltsector op een eerlijke manier te regelen. Binnen onze branche is al een succesvol voorbeeld van de AVV ingevoerd, namelijk die voor collectief onderzoek, waar onder andere het programma Onderzoek en Innovatie ‘Kennis in je kas’ uit voorkomt. 
  Om een AVV te kunnen aanvragen, moet er voldoende draagvlak binnen de sierteeltsector zijn. Om dit te toetsen, moet de sector zijn stem uitbrengen in een online enquête (tussen 27 maart en 7 april 2023). Stemgerechtigd zijn de directeur, directeur-eigenaar, of grootaandeelhouder van jouw bedrijf. 
   
 • Doen alle productgroepen mee? >>De AVV wordt aangevraagd voor de productgroepen snijbloemen en kamerplanten. Bomen, heesters, tuinplanten en perkgoed die gezamenlijk formeel één categorie vormen, doen niet mee. In deze categorie zitten grote aantallen kwekers van (laan)bomen en vaste planten. Slechts een gedeelte van deze productgroep verloopt nu via de veilingen en een grote groep kwekers verkoopt niet aan consumenten. Daarom valt deze categorie buiten de aanvraag. 
   
 • De categorie tuinplanten valt erbuiten maar profiteren wel? >>Nee, omdat de campagnes en communicatie zich zullen richten op snijbloemen en kamerplanten. Als er vrijwillige bijdrages zijn, zoals mogelijk voor Outdoor Plants, dan zullen daar specifieke campagnes voor komen met eigen budgetten. 
 • Wat verandert er aan de hoogte van de inning? >>Aan het heffingspercentage verandert niets:
  • Heffingspercentage voor kwekers: 0,2% van de productverkopen.
  • Heffingspercentages voor handelsbedrijven is onveranderd:
   • 0,19% tot € 11 mio productaankopen;
   • 0,12% tussen € 11 en € 50 mio productaankopen;
   • 0,06% boven € 50 mio productaankopen
  Uitgangspunt van de AVV is om zo weinig mogelijk te veranderen in de bestaande heffingspercentages en –grondslagen.  Dit om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De gehanteerde percentages en staffels bestaan al jaren. Het verschil in tarieven tussen handelsbedrijven en kwekers kan deels worden verklaard vanuit gerealiseerde marges. De handel kent lagere marges dan kwekers.

  Netto wordt het percentage lager omdat voor iedereen een restitutieregeling van 15% geldt. Alle kwekers en handelsbedrijven ontvangen dus een restitutie van 15% op de totale bijdrage aan Bloemenbureau Holland. Dit is een overgangsregeling die geldt voor de gehele periode van de AVV. Die periode loopt van 2024 tot en met 2027.
  De heffing wordt niet langer geïnd via Royal FloraHolland, maar door een extern administratiekantoor.
 • Gaat het mij meer of minder kosten? >>Kweker
  Voor het leeuwendeel van de kwekers geldt: je blijft hetzelfde betalen. Door de restitutieregeling van 15% gaan veel kwekers 15% minder betalen. 
  Meer specifiek:
  • Ik ben snijbloemenkweker en lid van een veiling: door de restitutieregeling ga je 15% minder betalen.
  • Ik ben kamerplantenkweker en lid van een veiling: door de restitutieregeling ga je 15% minder betalen.
  • Ik ben buitenlandse teler van snijbloemen of kamerplanten en lid van een veiling: door de restitutieregeling ga je 15% minder betalen.
  • Ik ben Nederlandse snijbloemenkweker of kamerplantenkweker en geen lid van een veiling: je gaat betalen over je productomzet. Voer je al aan op de veiling dan betaal je nu al over dat deel. Je ontvangt een restitutie van 15% over de totale bijdrage.
  • Ik ben buitenlandse snijbloemenkweker of kamerplantenkweker en geen lid van een veiling: je betaalt niet mee. Buitenlandse kwekers zonder lidmaatschap van een Nederlandse veiling vallen buiten het juridische bereik van een AVV. 
  • Ik ben kweker van tuinplanten, perkgoed, heesters: je betaalt niet (meer) mee. Ook als je nu lid bent van de veiling betaal je niet meer mee. De productcategorie tuinplanten met bomen, heesters etc. valt in zijn geheel buiten de aanvraag. (Zie vraag 7). Wel kunnen op vrijwillige basis (zoals bijvoorbeeld voor Outdoor Plants) campagnes gaan plaatsvinden. 
  Groothandel
  De heffingspercentages blijven hetzelfde, ook de staffel blijft hetzelfde (Zie ook vraag 9). Geheven wordt over de productaankopen van snijbloemen en kamerplanten, dus niet (meer) over tuinplanten w.o. heesters, bomen, perkgoed en vaste planten. Of je hetzelfde, minder of meer gaat betalen is bedrijfsspecifiek. Voor het leeuwendeel van de handelsbedrijven zal gelden dat zij hetzelfde gaan betalen en wellicht minder door de restitutieregeling van 15%. Hieronder enkele voorbeelden. 
  • Ik ben groothandelaar in snijbloemen en koop in via de veiling: door de restitutieregeling ga je 15% minder betalen.
  • Ik ben groothandelaar in snijbloemen en koop in via de veiling en via andere kanalen: je betaalt ook over productaankopen via de andere kanalen. Promotiecampagnes en alle andere activiteiten richten zich op alle snijbloemen. Wel ontvang je een restitutie van 15% over de totale bijdrage.
  • Ik ben groothandelaar in kamerplanten, perkgoed, vaste planten en koop in via de veiling: je betaalt minder omdat de categorie tuinplanten buiten de aanvraag valt. Bovendien ontvang je een restitutie van 15%.
  • Ik ben groothandelaar in kamerplanten, perkgoed, vaste planten en koop in via de veiling en andere kanalen: je betaalt niet (meer) over de categorie tuinplanten. Je betaalt wel over de kamerplanten ook als je via andere kanalen inkoopt. Hoe dit uitpakt is zeer bedrijfsspecifiek. Sowieso ontvang je een restitutie van 15%.
  • Ik ben Nederlandse groothandelaar en doe meer dan 50% van mijn zaken buiten Europa: je betaalt niet mee omdat de activiteiten van het Bloemenbureau zich op Europa richten.
  Wordt er Bloemenbureau-heffing gerekend over kweker-kweker verkopen?
  De kweker-kweker regeling blijft van toepassing zoals ook nu het geval. Hierdoor wordt er niet dubbel geheven over dezelfde producten.

  Wordt er Bloemenbureau-heffing geheven over handel-handel verkopen?
  Er wordt één keer een Bloemenbureau-heffing in rekening gebracht in lijn met de bestaande handelsregeling. Bijvoorbeeld: over de verkopen tussen een Nederlands importbedrijf en een Nederlands exportbedrijf wordt één keer geheven. Er wordt dus niet dubbel geheven.


Meebeslissen over de toekomst van collectieve promotie, kennisdeling en sectorcommunicatie

 • Wie kan er meebeslissen? >>Per bedrijf kan slechts één stem worden uitgebracht. Om onderzoekstechnische redenen is een stem alleen geldig verklaard als deze is uitgebracht door de eigenaar, directeur of directeur-grootaandeelhouder of een andere rechtsgeldige vertegenwoordiger.
   
 • Hoe kan jij/jouw werkgever meebeslissen? >>Eind maart 2023 werd de enquête via de mail gedeeld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. De AVV-stemronde is inmiddels gesloten - de uitslag is bekend. Wij bedanken iedereen die heeft gestemd.
 • Wanneer volgt er duidelijkheid over de uitslag? >>Zo snel mogelijk na afloop van de stemperiode doorloopt Motivaction alle uitgebrachte stemmen en wordt er gekeken in hoeverre er aan alle gestelde criteria is voldaan. Kort daarna wordt de uitslag besproken met de Brancheorganisatie Sierteeltproducten. 
 • Wat gebeurt er verder? >> De Brancheorganisatie Sierteeltproducten besluit over de vervolgstappen. Zij beoordeelt de uitslag en het gevonden draagvlak. 

  De Brancheorganisatie Sierteeltproducten stelt aan voldoende draagvlak een minimale respons op basis van het aantal bedrijven en omzet per categorie (klein, middel, grote) bedrijven, afzonderlijk voor teelt en handel. Deze minimale response criteria zijn statistisch bepaald. 

  Vervolgens moet er van de gestemde omzet 66,6% positief stemmen. Bij een niet-significant lagere uitkomst (tussen 60% en 66,6%) zal de Brancheorganisatie Sierteeltproducten in overleg met Bloemenbureau Holland besluiten over de AVV-aanvraag. 

  Na beoordeling van de uitslag dient de Brancheorganisatie Sierteeltproducten de aanvraag voor een AVV in bij het ministerie van LNV. Het ministerie legt het verzoek eerst ter goedkeuring voor aan de Europese Commissie, waarna de minister van LNV uiteindelijk beslist.
  Deze AVV wordt verstrekt voor een periode van vier jaar. Daarna is een nieuwe draagvlaktoets nodig waar jij opnieuw over mee mag beslissen.
  Als de Brancheorganisatie Sierteeltproducten geen AVV aanvraagt, komt er een einde aan de collectieve inning. Daarmee komt er ook een einde aan de collectieve activiteiten van het Bloemenbureau. De consequenties voor de sector zijn dat er geen collectieve activiteiten meer plaatsvinden die de vraag naar bloemen en planten stimuleren. Reclamecampagnes, PR-activiteiten, contentmarketing, shopper marketing, sectorcommunicatie en consumentenonderzoeken zullen door de bedrijven in de sector zelf moeten worden georganiseerd en betaald. Ook de opgebouwde en actuele kennis over de consument die nu met de sector wordt gedeeld, gaat dan verloren. 
 • Over welke periode gaat de AVV >>De AVV wordt aangevraagd voor 4 jaar, van 1-1-2024 tot 31-12-2027.
   
 • Wie controleert hoeveel ik moet betalen? >>Alle marktdeelnemers (zowel leden als niet-leden, aan kwekers- en koperszijde) hebben vanuit regelgeving de wettelijke verplichting om zich te registreren en hun productaankopen en/of productverkopen op te geven. 
  Een onafhankelijk extern bureau zal de administratie uitvoeren. Daarnaast zal door steekproefsgewijze controles toezicht op de naleving plaatvinden.
 •  

   

Lees ook:

 

                

24 maart 2023