• LinkedIn
  • Twitter

Algemene gebruikersvoorwaarden - Bloemenbureau Holland

Inleiding

Bloemenbureauholland.nl biedt een online platform aan waarop zij informatie en diverse online diensten aanbiedt voor verkopers van bloemen en planten en aanverwante bedrijven.

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van het gebruik van de Website en het platform. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie en diensten. Lees de onderstaande Gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig door. Het is bovendien aan te raden de Gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken.

Artikel 1.    Definities

1.1 Bloemenbureauholland.nl: Stichting Bloemenbureau Holland, gevestigd te Schiphol-Rijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 41151992, handelend onder de naam Bloemenbureauholland.nl.

1.2 Website: de website van Bloemenbureauholland.nl – te raadplegen via www.bloemenbureauholland.nl – en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Bezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op enig moment de website bezoekt of bezocht heeft.

1.4 Lid: de Bezoeker die zich – conform Artikel 4 – heeft geregistreerd op de Website.

1.5 Verkooppunt: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en waarvan de hoofdactiviteit of een belangrijke nevenactiviteit het verkopen van bloemen- en/of planten is.

1.6 Account: de interactieve ruimte op de Website die aan een Lid beschikbaar wordt gesteld en die na het invoeren van de Inloggegevens toegankelijk is.

1.7 Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee het Lid zich op de Website kan identificeren.

1.8 Overeenkomst: de tussen Bloemenbureauholland.nl en Gebruiker bestaande overeenkomst tot het gebruik van de Website.

1.9 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2.    Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Bezoeker/Lid en Bloemenbureauholland.nl.

2.2 De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Website.

2.3 Eventuele door Bezoeker/Lid aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Bloemenbureauholland.nl daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3.    De inhoud van de Website

3.1 De Website en de daarop aangeboden informatie, materialen en diensten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Website en de daarop aangeboden diensten, materialen en informatie worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van de Website kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

3.2 Bloemenbureauholland.nl is gerechtigd op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen. Bloemenbureauholland.nl is nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het verwijderen of aanpassen van de inhoud van de Website.

Artikel 4.    Registratie

4.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website dient Bezoeker zich te registreren op de Website. Bezoeker kan zich registeren via het daartoe bestemde registratieformulier op de Website. Registratie is pas compleet nadat Bezoeker de registratie heeft bevestigd door op de hyperlink te klikken die Bloemenbureauholland.nl hem daartoe per e-mail verstrekt.

4.2 Na registratie heeft het Lid de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse op de Website aangeboden diensten, krijgt het Lid een profiel op de Website en kan het Lid reacties plaatsen op de Website.

4.3 Registratie is kosteloos. Bloemenbureauholland.nl behoudt zich echter het recht voor om tevens een betaald lidmaatschap aan te bieden met extra functionaliteiten.

4.4 Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door zich te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden te handelen.

4.5 Het lidmaatschap – en dus ook registratie – staat slechts open voor Bezoekers die een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn die geautoriseerd zijn door Stichting Bloemenbureau Holland en/of aan te merken zijn als Verkooppunt.

4.6 Het is slechts toegestaan één Account per Bezoeker aan te maken en te beheren.

4.7 Indien de Bezoeker/het Lid in strijd handelt de Gebruiksvoorwaarden – en in het bijzonder met de in lid 3 t/m 6 van dit artikel genoemde plichten en/of verboden – dan heeft Bloemenbureauholland.nl het recht het Account van het Lid met onmiddellijke ingang te verwijderen.

4.8 Bloemenbureauholland.nl heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een Bezoeker te weigeren.

4.9 Tijdens de registratieprocedure kiest Bezoeker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na de registratie kan inloggen op de Website. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Het Lid dient zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Bloemenbureauholland.nl mag er van uitgaan dat wanneer er op de Website wordt ingelogd op een Account, deze handeling geschiedt door, of met toestemming van, het Lid dat zich heeft ingeschreven.

4.10 Het Lid begrijpt dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Indien het Lid zijn Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor de eventuele gevolgen daarvan. Mocht Bloemenbureauholland.nl om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door het Lid aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is het Lid daarvoor ten volle aansprakelijk.

4.11 Indien het Lid weet of vermoedt dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Bloemenbureauholland.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Bloemenbureauholland.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5.    Plichten Lid

5.1 Het Lid dient er te allen tijde voor te zorgen dat de in zijn Account opgenomen gegevens up to date en correct zijn. Indien de bedrijfsgegevens van het Lid wijzigen, dan dient hij de gegevens aan te passen in zijn Account. Indien het Lid zijn nieuwe bedrijfsgegevens niet wil doorgeven aan Bloemenbureauholland.nl dient hij zijn Account te verwijderen.

5.2 Indien het Lid is opgehouden te bestaan of niet langer voldoet aan de in artikel 4 lid 5 van de Gebruiksvoorwaarden genoemde voorwaarden, dan dient het Lid zo spoedig mogelijk zijn Account te verwijderen.

Artikel 6.    Bedrijfsgegevens en persoonsgegevens

6.1 De door het Lid bij registratie verstrekte bedrijfsgegevens – namelijk de bedrijfsnaam en de contactgegevens – zullen na registratie worden opgenomen in de 'Store Locators' op diverse andere websites van BHH websites (hierna 'de Store Locators'), zoals duidelijk wordt aangegeven gedurende het registratieproces. Door zich te registreren stemt het Lid ermee in dat deze gegevens worden opgenomen in de Store Locators. Het Lid dient er rekening mee te houden dat indien de door hem ingevulde bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens bevatten, hij tevens toestemming geeft om deze te publiceren in de Store Locators.

6.2 Indien zwaarwegende bedrijfsbelangen van het Lid zich ertegen verzetten dat de bedrijfsgegevens van het Lid worden opgenomen in de Store Locators, dan kan het Lid Bloemenbureauholland.nl verzoeken de genoemde gegevens niet te plaatsen of – indien de gegevens al geplaatst zijn – de gegevens van die websites te verwijderen. Indien de bedrijfsgegevens persoonsgegevens bevatten heeft het Lid te allen tijde het recht om Bloemenbureauholland.nl te verzoeken die gegevens te verwijderen.

6.3 Indien het Lid conform Artikel 12 van de Gebruiksvoorwaarden zijn Account verwijdert, dan zullen de bedrijfsgegevens niet langer zichtbaar zijn in de in lid 1 van dit artikel bedoelde Store Locators. De gegevens zullen worden verwijderd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor Bloemenbureauholland.nl.

Artikel 7.    Gebruik van de Website/Gedragsregels

7.1Het Lid heeft na registratie de mogelijkheid om op de Website teksten en afbeeldingen te publiceren en berichten te plaatsen voor andere Leden (hierna: de Content).

7.2 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich gedragen conform hetgeen door Bloemenbureauholland.nl verwacht mag worden van een zorgvuldig Lid. Daaronder wordt in ieder geval – doch uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen dat het Lid:

geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met de wet- of regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden;
alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen van Bloemenbureauholland.nl in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Bloemenbureauholland.nl;
geen Content zal plaatsen welke kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met een kwaadaardige inhoud bevat;
geen Content zal opnemen met een inhoud die smadelijk, lasterlijk, bedreigend, aanstootgevend, pornografisch, discriminerend of haatzaaiend is;
geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Leden of Bezoekers, via instant messaging, e-mail, de op de Website beschikbare profielen of op welke andere wijze dan ook;
geen Content zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;
geen Content zal plaatsen die inbreuk maakt op de (intellectuele) rechten van derden, waaronder mede begrepen is het opnemen van teksten, afbeeldingen of hyperlinks daarnaar zonder toestemming van de rechthebbende;
7.3 Indien het Lid geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het in lid 2 van dit artikel bepaalde, verbeurt het Lid, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 500 per gebeurtenis, onverminderd het recht van Bloemenbureauholland.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.

7.4 Het Lid vrijwaart Bloemenbureauholland.nl voor alle aanspraken van derden de gebaseerd zijn op of verband houden met de stelling dat Content van het Lid onrechtmatig zijn of op welke andere grond dan ook strijdig zijn met de wet of regelgeving.

7.5 Indien Bloemenbureauholland.nl een redelijk vermoeden heeft of vaststelt dat Content van het Lid op de Website in strijd is met de wet of een van de in dit artikel genoemde verboden, dan heeft Bloemenbureauholland.nl het recht om de Content onmiddellijk te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Bloemenbureauholland.nl hoeft daarover geen overleg te voeren met het Lid. Bloemenbureauholland.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

7.6 Bloemenbureauholland.nl is niet verplicht om Content te controleren, bewerken of monitoren. Bloemenbureauholland.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit Content van Leden.

Artikel 8.    Klachtenprocedure

8.1 Eenieder kan Bloemenbureauholland.nl in kennis stellen van Content die jegens hem onrechtmatig is.

8.2 Bloemenbureauholland.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot dergelijke Content kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden of via de 'meld misbruik' knop.

8.3 Indien een klacht naar het oordeel van Bloemenbureauholland.nl gerechtvaardigd is, is Bloemenbureauholland.nl gerechtigd de Content te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Bloemenbureauholland.nl in dat geval gerechtigd de persoons-/bedrijfsgegevens van het Lid te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Bloemenbureauholland.nl zal het Lid informeren over het verloop van deze procedure.

8.4 In het geval van herhaaldelijke klachten of het herhaaldelijk overtreden van de Gebruiksvoorwaarden is Bloemenbureauholland.nl gerechtigd het Lid de toegang tot de Website te ontzeggen.

8.5 Bloemenbureauholland.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het Lid lijdt door het ingrijpen van Bloemenbureauholland.nl in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de Content niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of het  Nederlandse recht.

Artikel 9.    Beschikbaarheid Website

9.1 Bloemenbureauholland.nl spant zich in de Website beschikbaar te houden. Zij garandeert echter niet dat de Website te allen tijde, zonder storingen en/of onderbrekingen, beschikbaar zal zijn. Bloemenbureauholland.nl is dan ook nooit aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

9.2 Bloemenbureauholland.nl heeft te allen tijde het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Bloemenbureauholland.nl zal Leden en Bezoekers zo veel mogelijk op de hoogte stellen van geplande buitengebruikstelling. Bloemenbureauholland.nl is echter nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling.

9.3 Bloemenbureauholland.nl heeft te allen tijde het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit van de Website, zal Bloemenbureauholland.nl proberen de Leden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Bloemenbureauholland.nl is echter niet gehouden tot vergoeding van enige ontstane schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

Artikel 10.    Aansprakelijkheid

10.1 Bloemenbureauholland.nl is slechts aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bloemenbureauholland.nl. Aansprakelijkheid van Bloemenbureauholland.nl voor enige andere door het Lid of Bezoeker geleden schade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

10.2 In het bijzonder is Bloemenbureauholland.nl nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Lid/Bezoeker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan, omzetderving en immateriële schade.

10.3 Lid/Bezoeker vrijwaart Bloemenbureauholland.nl voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst.

Artikel 11.    Rechten van intellectuele eigendom/Licentie

11.1 Ieder(e) Bezoeker/Lid zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Bloemenbureauholland.nl respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van beschermde inhoud van de Website is voorbehouden aan Bloemenbureauholland.nl en/of diens eventuele licentiegevers. De Bezoeker/het Lid mag uitsluitend voor zover de strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale bezoek en het gebruik van de Website of voor het gebruik van de daar aangeboden diensten handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan Bloemenbureauholland.nl, dan wel diens licentiegevers.

11.2 Het is Lid/Bezoeker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur en/of andere beschikbaar gestelde documentatie te verwijderen.

11.3 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten.

11.4 Indien Bloemenbureauholland.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen. 

11.5 Het Lid geeft Bloemenbureauholland.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Content te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Bloemenbureauholland.nl om Content in te korten en/of te wijzigen. Deze licentie blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 12.    Duur/opschorting/beëindiging

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een Lid kan de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door zijn Account op de Website te verwijderen.

12.2 Na verwijdering van het Account door het Lid, is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor hem toegankelijk, wordt zijn profiel verwijderd en kan hij geen gebruik meer maken van de diensten die in het besloten gedeelte van de Website worden aangeboden.De door het Lid ingevulde bedrijfsgegevens zullen niet langer zichtbaar zijn in de Store Locators (zie ook Artikel 6 Gebruiksvoorwaarden). De door het Lid geplaatste Content en de daarbij vermelde gebruikersnaam zullen niet worden verwijderd. Het Lid kan Bloemenbureauholland.nl echter verzoeken deze gegevens alsnog te verwijderen.

12.3 Bloemenbureauholland.nl heeft te allen tijde het recht om een Account te blokkeren of te verwijderen in het geval het Lid misbruik maakt van de Website of in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden.

12.4 Bloemenbureauholland.nl is te allen tijde gerechtigd de Website te staken. Bloemenbureauholland.nl is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 13.    Wijziging Gebruiksvoorwaarden

13.1 Bloemenbureauholland.nl heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking daarvan aan de Leden/Bezoekers van de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan steeds met onmiddellijke ingang in.

13.2 Bekendmaking van een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt door mededeling daarvan op de Website of door mededeling van de wijziging per elektronische berichtgeving.

13.3 Indien Bezoeker de gewijzigde of aangevulde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient Bezoeker het bezoeken van en/of het gebruik van de Website vanaf het moment dat de nieuwe voorwaarden in werking treden te staken.

13.4 Indien het Lid de gewijzigde of aangevulde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient het Lid de Overeenkomst voor de dag dat de nieuwe voorwaarden in werking treden te beëindigen overeenkomstig artikel 12 van de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 14.    Slotbepalingen

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De Nederlandstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden is de rechtens bindende versie van de Gebruiksvoorwaarden. Eventuele verstrekte vertalingen van de Gebruiksvoorwaarden dienen slechts ter informatie en zullen niet worden gebruikt voor de uitleg van de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden. Het Lid/de Bezoeker doet afstand van een eventueel in zijn land van vestiging geldend recht tot het verkrijgen van deze Gebruiksvoorwaarden in de taal van zijn land van vestiging.

14.3 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten en/of deze Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

14.4 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed of de Overeenkomst.

14.5 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.6 Onder “schriftelijk” wordt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Stichting Bloemenbureau Holland
H.o.d.n. Bloemenbureauholland.nl
Beechavenue 8
1119 PT Schiphol-Rijk

E-mailadres: info@bloemenbureauholland.nl

KvK-nummer: 41151992
BTW-nummer: NL 005187928 B01