• LinkedIn
 • Twitter

Goedbezocht webinar vervolgonderzoek consument en duurzaamheid

29 april 2024

Op 19 maart organiseerde Bloemenbureau Holland een webinar over de resultaten van een doorlopend consumentenonderzoek in de grootste Europese afzetmarkten. Het onderzoek laat zien hoe het beeld rond bloemen en planten en de sector zich ontwikkelt als het gaat om duurzaamheid. Ruim honderd kwekers, handelaren en andere geïnteresseerden namen deel aan het webinar. Zij zagen dat de consument in meerderheid neutraal staat tegenover de duurzame impact van bloemen en planten. Een groep die we in onze communicatie benaderen. ‘Neutralen’ staan open voor de positieve stappen in verduurzaming. 

Afbeelding
Sustainability

Duurzaamheid is onmiskenbaar een steeds belangrijker factor in het beeld dat consumenten hebben van sectoren en producten. Om de ontwikkeling te kunnen volgen, onderzoeken wij sinds april 2023 maandelijks de beeldvorming in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.  

In een doorlopend online onderzoek ondervroeg marktonderzoeksbureau Kantar een totale groep van bijna 10.000 respondenten. In april 2023 werd gestart met een grote eerste groep. In de maanden erna is telkens een groep van 600 respondenten tussen de 18 en 70 jaar benaderd. Daarmee is het onderzoek representatief per land.  

De belangrijkste resultaten

 • De meeste consumenten zijn positief dan wel neutraal over de sierteeltsector als het om duurzaamheid gaat 
 • Jongeren zijn positiever dan ouderen 
 • Nederlanders meer neutraal en kritisch over bloemensector 
 • Duitsers, Fransen en Engelsen kijken voorzichtig positiever  
 • Plantensector 'scoort’ beter dan bloemensector 
 • Sierteeltsector wordt nog steeds gezien als afwachtend in aanpak duurzaamheid 
 • Thema's en verwachtingen verschillen per land 
 • Met name jongere consument wordt zich bewuster van eigen gedrag 
 • Op socials overheerst neutraal nieuws, er is ook relatief veel negatief sentiment 

Webinar gemist? Je kunt het hier terugkijken.  

Grootste groep neutraal 

De belangrijkste vraag in het onderzoek: hoe kijkt de consument naar de sector als het gaat om duurzaamheid? De meeste consumenten in de vier landen hebben geen uitgesproken mening over de impact van de sector op de duurzame ontwikkeling in de omgeving. Sinds de nulmeting in april 2023 zijn er gemiddeld geen grote veranderingen in het sentiment.  

 • De grootste groep is neutraal, 53 procent voor bloemen en 52 procent voor planten.  
 • Positief is respectievelijk 42 en 45 procent.  
 • Negatief is 5 procent en 3 procent van de ondervraagden.  
 • Jongeren zijn relatief positiever dan ouderen, die wat vaker neutraal zijn.  

Van de consumenten die er neutraal instaan, is bekend dat zij beïnvloedbaar zijn. Duurzame ontwikkelingen in de sierteeltsector en berichtgeving daarover bieden juist in deze groep kansen om het beeld positief te beïnvloeden.  

Meer weten, bijvoorbeeld over de verschillen tussen de landen? Bekijk het hieronder.

 • 1. Wisselvallig beeld in Nederland  
  In beide productcategorieën is er sprake van een uitwisseling tussen de neutrale en positieve groepen. Wanneer de groep neutralen stijgt, daalt het aantal positieven en omgekeerd. Tussen de landen zijn er duidelijke verschillen te zien. De consument in Nederland is het minst positief. Al blijft de groep neutralen verreweg de grootste. Het sentiment rond bloemen laat in ons land een wisselvallige ontwikkeling zien. Het beeld op de plantensector is stabieler en kent minder sterke fluctuaties. 
 • 2. Positieven in de liftDe Duitse consument kijkt sinds april 2023 gemiddeld licht positiever naar de bloemensector, terwijl het beeld van de plantensector stabiel blijft. De Franse consument is relatief het meest positief. Die laatste groep is daar inmiddels groter dan de groep ‘neutraal’.  
 • In het Verenigd Koninkrijk is er sinds april 2023 sprake van een positieve omslag in het beeld dat consumenten hebben op zowel bloemen als planten. Voor beide productcategorieën is de groep positief gestemden sinds november groter dan de neutralen.
 • 3. Bewustzijn jongeren groeit
  Het onderzoek laat zien dat het beeld op de sector op onderdelen niet snel wijzigt. Nog steeds wordt de sector als afwachtend beoordeeld als het gaat om duurzaamheid. In de ogen van de consument moeten alle ketenpartijen verantwoordelijkheid te nemen. Met name in jongere doelgroepen (18-44 jaar) groeit het bewustzijn dat ook het eigen duurzaam gedrag bijdraagt aan een positieve impact.  
  Voor de Nederlandse consument spelen vooral verpakkingen een grote rol. In Frankrijk is overmatig watergebruik een relevanter thema en de Duitse consument verwacht met name actie op gebruik van bestrijdingsmiddelen. Terwijl de Engelse consument daarnaast ook bloemen- en plantenafval, turf en arbeidsomstandigheden noemt als belangrijke thema's.
 • 4. Houding en gedrag
  Ook nu blijken de duurzame intenties en het feitelijke gedrag van de consument vaak nog ver uit elkaar te liggen. Als barrières worden het meest genoemd: onvoldoende kennis van product, van de herkomst en de impact op de omgeving. Ook de hogere prijs is vaak van doorslaggevende invloed. Velen geven aan bij de aankoop van bloemen, kamer- en buitenplanten niet te letten op duurzaamheid. De aanschaf moet voor hen vooral leuk blijven. 
 • 5. Sociale mediaAanvullend op de maandelijkse meting door Kantar, wordt sinds kort ook het sentiment rond duurzaamheidsthema's en de sierteeltsector gevolgd op een groot aantal social mediakanalen. Deze zogenaamde social monitoring laat ook de trending topics over een langere periode zien en vertelt meer over bronnen en kritische consumenten. 

  De eerste resultaten met social monitoring in Nederland – ook in de andere landen is daar inmiddels mee gestart – tonen aan dat neutraal nieuws overheerst maar er ook sprake is van negatief sentiment. De meeste social posts en reacties over bloemen en planten in de afgelopen maand hebben betrekking op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het online bereik van posts over bestrijdingsmiddelen is gemiddeld twee keer zo groot als over andere populaire onderwerpen: broeikas, uitstoot, kas en energie.  

  Met name na berichtgeving in maart over aangetroffen hoge concentraties in het water in de Noord—Hollandse bollenstreek leidt tot veel negatief sentiment op sociale media.

Meer weten? 
Voor meer informatie over dit onderzoek kun je terecht bij Anne van der Wal via avanderwal@bloemenbureauholland.nl